อึ้ง!อีกแล้ว คะแนนเฉลี่ยสอบ GAT-PAT เกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง GAT/PAT 4 ต่ำสุดศูนย์
นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หนีเผยว่า ตามที่ สทศ.จัดทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558 และประกาศผลสอบในวันที่ 11 มกราคม ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th นั้น สำหรับคะแนนต่ำสุดและสูงสุด GAT-PAT มีดังนี้ GAT เต็ม 300 คะแนน เฉลี่ย 115.66 ต่ำสุด 0 สูงสุด 297.50 แบ่งเป็น GAT 1 เต็ม 150 คะแนน เฉลี่ย 75.36 ต่ำสุด 0 สูงสุด 150 และ GAT 2 Gat Pat เต็ม 150 คะแนน เฉลี่ย 40.39 ต่ำสุด 0 สูงสุด 147.50

นายสัมพันธ์กล่าวอีกว่า ส่วน PAT เต็มวิชาละ 300 คะแนน แบ่งเป็น

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 52.61 ต่ำสุด 8 สูงสุด 294

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ถัว 76.18 ต่ำสุด 6 สูงสุด 228

PAT 3 คดีถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เฉลี่ย 80.66 ต่ำสุด 8 สูงสุด 280

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เฉลี่ย 69.04 ต่ำสุด 0 สูงสุด 270

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เฉลี่ย 107.01 ต่ำสุด 22.50 สูงสุด 247.50

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เฉลี่ย 122.30 ต่ำสุด 2 สูงสุด 238.50

PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส เฉลี่ย 82.77 ต่ำสุด 30 สูงสุด 288

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน เฉลี่ย 82.26 ต่ำสุด 24 สูงสุด 288

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เฉลี่ย 93.67 ต่ำสุด 30 สูงสุด 297

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน เฉลี่ย 85.52 ต่ำสุด 3 สูงสุด 294

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ เฉลี่ย 87.42 ต่ำสุด 18 สูงสุด 255

PAT 7.6 ความถนัดวิธีการภาษาบาลี เฉลี่ย 83.28 ต่ำสุด 36 สูงสุด 297

Comments

comments